Instruktorzy

"Stwierdzam, że do grona starszyzny Związku Harcerstwa Polskiego wstępuję z całą świadomością praw i obowiązków organizacyjnych, które przyjmuję w pełni poczucia odpowiedzialności za swoją pracę. Pracować będę w myśl karności harcerskiej i zawsze, przede wszystkim, dobro powierzonej sobie młodzieży mając na względzie. Gdziekolwiek się znajdę, będę starał się brać udział w pracy ZHP i nie porzucę powierzonego mi stanowiska zanim wywiążę się z obowiązków, które z niego wynikają."

Zobowiązanie Członka Starszyzny

Przewodnik

przewodnik.png

Przewodnik to najmłodszy instruktor harcerski, któremu przypada w udziale pełnienie służby niezwykle ważnej i odpowiedzialnej, jaka jest prowadzenie gromady lub drużyny - zatem bezpośredni kontakt z dziećmi lub młodzieżą. Przewodnik jest zarówno wychowawcą, zdolnym prowadzić młodszych od siebie chłopców, jak i starszym bratem, wzbudzającym zaufanie, kształcąc się i wychowując razem z nimi.

Kandydat na przewodnika ukończył 16 lat, posiada stopień młodzieżowy Harcerza Orlego lub Aspiranta i stosuje Prawo i Przyrzeczenie harcerskie w życiu codziennym. Ukończył z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla przewodników, lub dla wodzów zuchowych. Kandydat także był na obozie harcerskim co najmniej dwutygodniowym oraz przez przynajmniej sześć miesięcy pelnił jedną z funkcji: p.o. drużynowego lub wodza czy przybocznego w gromadzie czy drużynie lub samodzielnego zastępowego.

Podharcmistrz

podharcmistrz.png

Komendant Chorągwi, kształcąc przewodników, zwraca uwagę na ich wartości wewnętrzne i sposób podejścia do pracy harcerskiej. Spośród przewodników, biorących czynny udział w pracy wychowawczej, wybiera Komendant Chorągwi kandydatów na przyszłych podharcmistrzów. Selekcjonuje najbardziej wartościowe jednostki, które pójdą dalszą drogą kształcenia. Kształcenie podharcmistrzów nie ma w sobie nic z automatycznego awansu. Wybrani spośród przewodników kandydaci posiadają dużo zapału i ofiarności potrzebnej w pracy z młodzieżą i dają rękojmię, że w organizacji pozostaną. Próba podharcmistrza nie jest egzaminem w jakiejkolwiek formie; jest dla Organizacji naturalną drogą poznania wartości przyszłego instruktora i jego przydatności w służbie.

Kandydat na podharcmistrza ukończył 18 lat, posiada stopień Harcerza Rzeczypospolitej. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku wychowawczym, zna metodykę pracy wszystkich gałęzi, wszystkie formy pracy harcerskiej i wykazał w pracy: sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków; umiejętność współpracy i współżycia z innymi; zdolności organizacyjno-wychowawcze i zdyscyplinowanie i poczucie odpowiedzialności. Kandydat ukończył z wynikiem dodatnim kurs obóz podharcmistrzowski i posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez GKH.

Harcmistrz

harcmistrz.png

Harcmistrz jest czynnym członkiem ZHP, współodpowiedzialnym za kierunek ideowy i rozwój Związku, a w szczególności Organizacji Harcerzy. Aktywność instruktorska i rodzaj pracy harcmistrza przekracza ramy organizacyjne - dając jemu możność realizowania zasad Prawa Harcerskiego nie tylko w życiu swoim, ale i wśród otoczenia, przez wywieranie wpływu swoją harcerską postawą. Harcmistrz to nie tylko wszechstronnie doświadczony instruktor, ale także świadomy swej roli Polak o niezachwianej postawie niepodległościowej i wyrobiony pracownik społeczny. Nie pracuje dla wyróżnień, ani odznaczeń, gdyż pracę swą na każdym odcinku uważa za służbę harcerską i najwyższą nagrodą dla niego jest przeświadczenie dobrze spełnionego obowiązku.

Kandydat na harcmistrza ukończył 21 lat, posiada co najmniej średnie wykształcenie, a pożądane wyższe, oraz dobrą umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku polskim. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku w Organizacji Harcerzy i wykazał się dodatnim wynikiem pracy organizacyjnej i wychowawczej, a w szczególności umiejętnością kierowania grupą współpracowników i wytworzeniem prawdziwej harcerskiej atmosfery harcerstwa, zaufania i pogody ducha. Kandydat ukończył z wynikiem dodatnim kurs obóz harcmistrzowski oraz kurs korespondencyjny GKH i posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez GKH.

Instruktorka Zuchowa

instruktorkazuchowa.png

Stopień Instruktorki Zuchowej w Organizacji Harcerzy jest dla pełnoletnich kobiet zajmujących się wyłącznie zuchami w Organizacji Harcerzy, które nie są członkami Organizacji Harcerek. Instruktorki Zuchowe pracują tylko w ruchu męskim, podlegają wyłacznie regulaminom Organizacji Harcerzy i mają prawo do munduru koloru Organizacji Harcerzy tzn. khaki. Regulamin Stopnia Instruktorki Zuchowej /Inz/ w Organizacji Harcerzy jest podstawą programu kształcenia przyszłych Instruktorek Zuchowych.

Działacz Harcerski

dzialacz.png

Stopień Działacza Harcerskiego w Organizacji Harcerzy jest przewidziany dla dorosłego człowieka, który posiada pełne wyrobienie obywatelskie i chce brać czynny udział w pracy harcerskiej, zasadniczo na stanowisku innym niż ściśle wychowawczym. Kandydat na stopień Działacza Harcerskiego w Organizacji Harcerzy ma ukończone 21 lat, złożył przyrzeczenie harcerskie i posiada przynajmniej średnie wykształcenie, oraz wykazał się pozytywnym dorobkiem pracy harcerskiej przez okres conajmniej 3 lat w Organizacji Harcerzy na powierzonej funkcji. Na terenie swojego środowiska kandydat na ten stopień wykazał się samodzielną pracą społeczną przez okres conajmniej 1 roku.

Wędrownicy